กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในท้องที่ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำ ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดในทางน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำดอกกรายในท้องที่ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง และตำบลพนานิคม ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 53 ก หน้า 10 วันที่ 25 สิงหาคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update