กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2506 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ตั้งที่ทำการทรัพยากรธรณีจังหวัดเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีเขตอำนาจในท้องที่ตลอดเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507
:: (ลงชื่อ) พจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฏกระทรวงฉบับนี้กฤษฏีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีจังหวัดทางภาคเหนือมีผู้ทำเหมืองแร่ และขอสิทธิทำเหมืองแร่กันมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกในการควบคุมและการส่งเสริมการทำเหมืองจึงต้องตั้งที่ทำการทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
(ร.จ. เล่ม 81 ตอนที่ 8 หน้า 22 วันที่ 23 มกราคม 2507)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update