กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2597 ข้อที่ 1-6

ข้อ 1 ให้สะพานข้ามแม่น้ำท่าตะเภาในทางหลวงชนบทที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินสายชุมพร-ปากน้ำ เข้าเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นสะพานที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 2 ให้ยานยนตร์ตามประเภทในบัญชีท้ายกฏกระทรวงนี้เป็นยานยนตร์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 3 ให้ยานยนตร์ตามประเภทดังต่อไปนี้ เป็นยานยนตร์ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
(1) ยานยนตร์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ หรือพระราชินี
(2) ยานยนตร์ของกรมทางหลวง
(3) รถยนตร์ดับเพลิง
(4) รถยนตร์พยาบาล
(5) ยานยนตร์ของทางราชการ หรือยานยนตร์ขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นที่มีบัตรยกเว้นค่าธรรมเนียม
ผู้ใช้ยานยนตร์ตาม (5) จะต้องมอบบัตรยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนที่หนึ่งให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจะผ่านขึ้นสะพาน และจะต้องมอบบัตรส่วนที่สองให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจะผ่านลงสะพาน จึงจะถือว่าได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
บัตรดังกล่าวนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาไว้เป็นหลักฐานในทางราชการ
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียม ให้กำหนดตามอัตราในบัญชีท้ายกฏกระทรวงนี้
ข้อ 5 การนำยานยนตร์ผ่านขึ้นสะพานที่กำหนด ผู้ใช้ยานยนตร์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกบัตรที่ได้เครื่องหมายว่าเป็นบัตรที่จำหน่ายแล้วมอบ ให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมได้เป็นหลักฐาน
บัตรที่มอบให้ผู้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ผู้เสียค่าธรรมเนียมถือไว้ และมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เก็บบัตรเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการนำยานยนตร์ผ่าน
ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาบัตรอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคู่ฉบับกับบัตรที่ออก ให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐานในทางราชการ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2507
:: (ลงชื่อ) พจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

บัญชีท้ายกฏกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
- ประเภทยานยนตร์ที่จะต้อง - อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ -
- เสียค่าธรรมเนียม - ยานยนตร์บนสะพานต่อหนึ่งครั้ง-
1. รถจักรยานยนตร์ - 0.50 บาท -
2. รถยนตร์นั่ง - 1.00 บาท -
3. รถยนตร์บรรทุก (2 เพลา) - 5.00 บาท -
4. รถยนตร์บรรทุกคนโดยสาร - 5.00 บาท -
5. รถแทรกเตอร์ - 5.00 บาท - - - -
6. รถพ่วงที่พ่วงกับรถยนตร์นั่ง - 1.00 บาท -
7. รถพ่วงที่พ่วงกับรถอื่น - 5.00 บาท (ต่อเพลา) -
8. ยานยนตร์ประเภทอื่น - 5.00 บาท -
9. รถยนตร์บรรทุก 3 เพลาขึ้นไป - 10.00 บาท -

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฏกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานข้ามแม่น้ำท่าตะเภาในทางหลวงชนบทที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินสาย ชุมพร-ปากน้ำ เข้าเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร จึงจำต้องออกกฏกระทรวงตามความแห่ง พระราชบัญญัติ กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน 2497
(ร.จ. เล่ม 081 ตอนที่ 09 หน้า 73 วันที่ 28 มกราคม 2507)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update