กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-16

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 44 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 2 บัตรประจำตัวพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามแบบ สส.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 บัตรประจำตัวพนักงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามแบบ สส. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 บัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไป ตามแบบ สส.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่ง แต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดกรมอนามัย
ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ สุขาภิบาลประธานกรรมการบริหารองค์การบริการส่วนตำบลนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดเมืองพัทยา
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งตั้ง จากข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 8 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่ง แต่งตั้งจากข้าราชการกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ 9 ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งตั้ง จากพนักงานเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา
(2) ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำหรับในเขตเมืองพัทยา และเป็นพนักงานเมืองพัทยา
ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาลในเขตเทศบาล
(2) ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำหรับในเขตเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งตั้งจากพนักงานสุขาภิบาล และเป็นพนักงานสุขาภิบาล
(2) ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำหรับในเขตสุขาภิบาล และเป็นพนักงานสุขาภิบาล
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งตั้ง จากพนักงานส่วนตำบลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นพนักงานส่วนตำบล
ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว
(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำหรับ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 14 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำ ขอมีบัตรประจำตัว ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการไม่สวมหมวก
ข้อ 15 บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข และบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรแต่ต้องไม่เกินสี่ปี
ข้อ 16 บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข และบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความใน กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข และบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกันและเพื่อกระจายอำนาจในการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน สาธารณสุขและบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่หัวหน้า ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครอง ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดอันจะสะดวกแก่การปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 94 หน้า 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update