กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-13

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายจากปากคลอง กิโลเมตรที่ 0.000 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงปลายคลองกิโลเมตรที่ 48.900 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 2 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 0.404 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 6.400 ของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะ เรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 3 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 1.122 ของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 4.900 ของ คลองแยก 1 ซ้ายของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 3
ข้อ 4 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 2 ซ้าย ของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 2.369 ของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 3.600 ของคลองแยก 2 ซ้ายของคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 5 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 2 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 3.831 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 3.860 ของคลองซอย 2 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 6 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จาก กิโลเมตรที่ 9.875 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 13.300 ของคลองซอย 3 ขวา ของ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 7 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 2.512 ของคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 3.125 ของคลองแยก 1 ซ้ายของคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 8 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 2 ซ้าย ของคลองซอย 3 ขวา ของ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 5.387 ของคลองซอย 3 ขวา ของคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 2.260 ของคลองแยก 2 ซ้ายของคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 9 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 3 ซ้าย ของคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 9.122 ของคลองซอย 3 ขวา ของ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 1.620 ของ คลองแยก 3 ซ้ายของคลองซอย 3 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 10 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 17.823 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 3.650 ของคลองซอย 4 ขวา ของ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 11 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 0.768 ของคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึง กิโลเมตรที่ 1.670 ของคลองแยก 1 ขวา ของคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 12 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 2 ขวา ของคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 1.608 ของคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำใน ท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 2.155 ของคลองแยก 2 ขวาของคลองซอย 4 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 13 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 5 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 20.168 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 2.050 ของคลองซอย 5 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 14 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 6 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 23.659 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 1.700 ของคลองซอย 6 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 15 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 7 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 27.826 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 3.830 ของคลองซอย 7 ขวา ของคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 16 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 34.024 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 5.700 ของคลองซอย 8 ขวา ของคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 17 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 2.267 ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 1.260 ของคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 18 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ขวาของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 4.561 ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 4.828 ของคลองแยก 1 ขวา ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 19 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองแยก 1 ขวา ของคลอง ซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 3.340 ของคลอง แยก 1 ขวาของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 20 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 2 ซ้าย ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 5.161 ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 1.250 ของคลองแยก 2 ซ้าย ของคลองซอย 8 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 21 ให้ทางน้ำชลประทานคลองวอย 9 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 37.753 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 5.080 ของคลองซอย 9 ขวา ของคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้าย กฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานทีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 22 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 10 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 48.436 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงกิโลเมตรที่ 2.800 ของคลองซอย 10 ขวา ของ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 23 ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาจากปากคลอง กิโลเมตรที่ 0.000 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงปลายคลองกิโลเมตรที่ 28.500 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนด ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายจากปากคลอง กิโลเมตรที่ 0.000 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงปลายคลอง กิโลเมตรที่ 48.900 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งคลองแยกคลองวอยของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลกุดจับ ตำบลเชียงเพ็ง ตำบลเมืองเพีย ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และตำบลเชียงยีน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จากปากคลองกิโลเมตรที่ 0.000 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ถึงปลายคลองกิโลเมตรที่ 28.500 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 96 ก หน้า 29 วันที่ 23 ธันวาคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update