กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับ 6) พ.ศ. 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสายตาสำหรับนายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย หรือผู้นำร่องพิเศษ คนละ 10 บาท
(2) การทำสัญญาว่าจ้างลูกเรือ สำหรับเรือเดินทะเล ณ ต่างประเทศ คนละ 50 บาท
(3) การออกเอกสารพยานการเลิกจ้าง สำหรับเดินทะเล คนละ 20 บาท
(4) การแก้เอกสารพยานการเลิกจ้าง สำหรับเรือเดินทะเล หรือใบแทนเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการ ครั้งละ 10 บาท
(5) การออกใบแทนเอกสารพยานการเลิกจ้าง ฉบับละ 10 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก อมร ศิริกายะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการตรวจสายตาให้แก่นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง และนายท้ายก็ดี หรือการทำสัญญาว่าจ้างลูกเรือ ณ ต่างประเทศก็ดี หรือการออกเอกสาร การแก้ไขเอกสาร ตลอดจนการออกใบแทนเอกสาร การเลิกจ้างก็ดีที่ทางราชการปฏิบัติอยู่เวลานี้ไม่ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยเรือในน่านน้ำไทย จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 110 หน้า 7 วันที่ 21 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update