กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เจ้าท่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือ ตามอัตราดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำอื่น ที่มิใช่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมตลอดถึงลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาป หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย ฉบับละ 20 บาท
(2) ใบอนุญาตกำหนดที่จอดเรือบรรทุกสิ่งของ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับละ 20 บาท
(3) ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเรือบรรทุกสิ่งของ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับละ 20 บาท
(4) ใบอนุญาตให้ขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียม ออกจากเรือระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก ฉบับละ 20 บาท
(5) ใบอนุญาตให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล ออกจากเขตท่าเรือใดในน่านน้ำไทย ไปยังเมืองท่าต่างประเทศ ฉบับละ 20 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก อมร ศิริกายะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการยังมิได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารล้ำแม่น้ำ ใบอนุญาตให้ขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียม ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเรือหรือกำหนดที่จอดเรือบรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายและใบอนุญาตให้เรือเดินทะเลออกจากท่า ซึ่งเจ้าท่าได้ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 110 หน้า 9 วันที่ 21 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update