กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ คือ
ด้านเหนือ-จากจุดพิกัดแลตติจูด 12-38' เหนือ ลองกิจูด 100-55.8' ตะวันออก เป็นเส้นเล็งไปตรงทางทิศตะวันตก จนถึงจุดพิกัดแลตติจูด 12-36' เหนือ ลองกิจูด 100'-53.8' ตะวันออก
ด้านตะวันตก-จากจุดพิกัดแลตติจูด 12-38 เหนือ ลองกิจูด 100-53.8' เหนือ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้จึงจนถึงจุดพิกัด แลตติจูด 12-35' เหนือ ลองกิจูด 100-35' เหนือ ลองกิจูด 100-53.8' ตะวันออก
ด้านใต้-จากจุดพิกัดแลตติจูด 12-35'เหนือ ลองกิจูด 100-53.8' ตะวันออก เป็นเส้นตรงเล็งไปทิศตะวันออก
ด้านตะวันออก-จากจุดพิกัดแลตติจูด 12-35' เหนือ ลองกิจูด 100-55.4' ตะวันออก เป็นเส้นเล็งตรงไปทางทิศเหนือจนถึงจุดพิกัด แลตติจูด 12-37.1' เหนือ ลอง กิจูด 100-55.4' ตะวันออก เลียบชายฝั่งไปทางทิศเหนือ ผ่านท่าเทียบเรือของท่าเรือไปจนถึงชายฝั่งทางทิศตะวันตก ของเขาคลองคูปที่จุดพิกัดแลตติจูด 12-38' เหนือ ลองกิจูด 100-55.8' ตะวันออก
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก อมร ศิริกายะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับปรุงท่าเรือจุกเสม็ดให้เป็นท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ โดยการขยายเขตออกไปให้กว้างขวางเพื่อรับกิจการท่าเรือ สำนักคณะกรรมการพัฒนาท่าเรือสัตหีบ ได้กำหนดที่จะเปิดท่าเรือจุกเสม็ดของกองทัพเรือเป็นท่าเรือพาณิชย์ในการนี้กรมเจ้าท่าจำเป็นต้องแก้ไขเขตท่าเรือ จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 110 หน้า 11 วันที่ 21 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update