กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 71 แห่ง กฎกระทรวง เศรษฐกิจว่าด้วยการนำร่องออกตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 71 ภายในเขตที่กำหนดใน ข้อ 52 จะมีผู้นำร่องที่จะอนุญาตให้ทำการนำร่องได้ไม่เกิน 54 และมีผู้ฝึกการนำร่องของรัฐบาลได้ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้นำร่องพิเศษ"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ยศ อินทรโกมาลย์สุต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยกฎกระทรวงเศษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ฯ ได้กำหนดให้มีผู้นำร่องที่จะอนุญาตให้ทำการนำร่องได้ไม่เกิน 50 คน และมีผู้ฝึกการนำร่องได้ไม่เกิน 10 คน โดยไม่รวมผู้นำร่องพิเศษบัดนี้ได้การกำหนดอัตราเจ้าพนักงานนำร่องโดยสำนักงาน ก.พ. เพิ่มให้กรมเจ้าท่าอีก 4 ตำแหน่ง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานนำร่องมีจำนวนตามอัตราที่เพิ่มขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 121 หน้า 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update