กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2507 ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารจากสนามบิน ครั้งละ 20 บาท
ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินแก่ผู้โดยสารอากาศยาน ดังต่อไปนี้
(1) เด็กอายุไม่เกินสองปี
(2) ผู้โดยสารอากาศยานของรัฐไทยหรือรัฐต่างประเทศหรือที่รัฐไทย หรือรัฐต่างประเทศเช่าเหมาทั้งเครื่องโดยมีหลักฐานแสดงว่าเป็นการเดินทางในราชการ
(3) ผู้โดยสารผ่านซึ่งมิได้ออกไปนอกสนามบิน หรือซึ่งเป็นจำเป็นต้องออกไปพักผ่อนนอกสนามบิน เนื่องจากอากาศยานที่จะโดยสารไปออกเดินทางไม่ได้ตามกำหนด กรณีหลังนี้จะต้องรวมเวลาพักอยู่ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่อากาศยานซึ่งโดยสารนั้น ลงถึงสนามบิน
(4) ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศและผู้ติดตาม
(5) ราชอาคันตุกะของพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีและผู้ติดตาม
(6) ผู้โดยสารซึ่งมิได้ใช้สนามบินดอนเมือง เป็นท่าโดยสารออกจากสนามบิน เพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507
:: (ลงชื่อ) นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยการเดินอากาศในส่วนที่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน เพื่อให้สอดคล้องตามทางปฏิบัติอันนานาประเทศนิยมและเพื่อให้สะดวกเรียบร้อย ในการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินให้ได้ผลสมความมุ่งหมาย จึงเป็นการสมควรที่จะออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าวใหม่เพื่อให้สอดคล้องต้องกัน
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 134 หน้า 7 วันที่ 27 สิงหาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update