กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 วรรคสอง และ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้าตาม มาตรา 5 (2) เพื่อใช้ในกิจการของตนเองหรือกิจการที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นคำร้องตามแบบ อ.1 หรือ ขอ. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าเพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการที่มิใช่เพื่อการค้าให้เป็นไปตามแบบ อ. 2 หรือ ข.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 ในกรณีขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้าตาม มาตรา 5 (2) เพื่อกิจการเป็นผลเสียหายแก่การค้าระห่วางประเทศมาก่อน
ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคนั้น ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหาย แก่การค้าระห่างประเทศ หรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลที่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้า
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 71 แห่ง กฎกระทรวง เศรษฐกิจว่าด้วยการนำร่องออกตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 71 ภายในเขตที่กำหนดใน ข้อ 52 จะมีผู้นำร่องที่จะอนุญาต ให้ทำการนำร่องได้ไม่เกิน 54 และมีผู้ฝึกการนำร่องของรัฐบาลได้ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้นำร่องพิเศษ"
ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 3 ยื่นคำร้องตามแบบ อ. 3 หรือ ข. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณีพร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศกำหนด
ข้อ 5 ในกรณีที่สินค้าใดเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ จำเป็นต้องจัดสรรปริมาณ ในการอนุญาตให้ส่งออกหรือนำเข้า การอนุญาตให้แก่บุคคลใดในปริมาณเท่าใด ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
ข้อ 6 ใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าเพื่อกิจการที่เป็นการค้าให้เป็นไป ตามแบบ อ. 4 หรือ ข. 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 7 ในการออกใบอนุญาตจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
(1) กำหนดระยะเวลาการนำเข้าหรือส่งออก
(2) ให้จัดทำมูลภัณฑ์กันชน หรือสำรองสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้าตามปริมาณ ราคา และระยะเวลา ที่กำหนด
(3) ให้รายงานปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในครอบครอง และปริมาณการใช้ หรือการจำหน่าย
(4) ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าในช่วงระยะเวลา และตามเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์
(5) เงื่อนเขเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า หรือเพื่อแก้ไขการขาดแคลนสินค้าชนิดที่ส่งออกหรือนำเข้า
ข้อ 8 การยื่นคำร้อง เอกสาร หลักฐาน รายงานและรายละเอียดตามกำหนด ในกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อกรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือจะยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ด่านศุลกากรที่จะส่งออกหรือนำเข้าตั้งอยู่ก็ได้
ข้อ 9 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุใบอนุญาต
ข้อ 10 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ตามใจ ขำภโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อำนวย วีรวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า เมื่อได้ประกาศกำหนดสินค้าใดให้มันเป็นสินค้าต้องขอนุญาตในการส่งออก หรือนำเข้าซึ่งสินค้านั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย โดยระบุให้หกลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 134 หน้า 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update