กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 85 วรรคสามแห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินภาษีประจำปีตาม พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้จังหวัดจัดสรรให้แก่องค์บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในจังหวัดนั้นและเมืองพัทยา โดยคำนวณตามอัตราส่วน ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละยี่สิบห้า
(2) เทศบาลร้อยละห้าสิบ ถ้าจังหวัดใดมีเทศบาลหลายเทศบาลให้แบ่งเทศบาล เท่า ๆ กัน และให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
(3) สุขาภิบาลร้อยละยี่สิบห้า ถ้าจังหวัดใดมีสุขาภิบาลหลายสุขาภิบาล ให้แบ่งให้สุขาภิบาลละเท่า ๆ กัน
ข้อ 2 การจัดสรรเงินภาษีรถตาม ข้อ 1 ตามปกติให้จัดสรรปีละสี่งวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนตุลาคม
งวดที่สอง ภายในเดือนมกราคม
งวดที่สาม ภายในเดือนเมษายน
งวยที่สี่ ภายในเดือนกรกฎาคม
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และพัทยา จังหวัดอาจจัดสรรให้เร็วกว่ากำหนด หรือเพิ่มงวดการจัดสรรได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้ออกกฎกระทรวง กำหนดแบบในรายการของบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และคำขอพิสูจน์เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขออนุญาต เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรและขอพิสูจน์ตามสัญชาติไทย จึงจำเป็นต้องออกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 119 หน้า 7 วันที่ 6 สิงหาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update