กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานจากบันดาลใช้เรือ แพ ผ่านประตูน้ำทุกครั้ง ครั้งหนึ่งตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีต่อท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ผู้ใช้เรือแพ ดังต่อไปนี้ผ่านประตูน้ำ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบำรุงทางน้ำชลประทานในการผ่านประตูน้ำ คือ
1. เรือของเจ้าพนักงานกรมชลประทาน ซึ่งมีหน้าที่ไปราชการในท้องที่นั้น ๆ
2. เรือข้าหลวงประจำจังหวัด นายอำเภอ และพนักงาน ตำรวจซึ่งไปตรวจราชการในท้องที่ที่ประตูน้ำนั้นตั้งอยู่
3. เรือของพนักงานไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งมีหน้าที่ไปส่งไปรษณีย์หรือโทรเลข
4. เรือของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
5. เรือแพ ที่ได้รับอนุญาตพิเศษจากกรมชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ส. กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ บัญชีค่าบำรุงทางน้ำชลประทานตามกฎกระทรวงเกษตราธิการ

(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 62 หน้า 1708 วันที่ 22 กันยายน 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update