กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 8) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เกลือ พ.ศ. 2481 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ เกลือ พ.ศ. 2481 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดเขตต์จำหน่ายเกลือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้จังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นเขตต์จำหน่ายเกลือตามเขตต์ของจังหวัด นั้น ๆ คือ
จังหวัดระนอง
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสตูล
ข้อ 2 เงื่อนไขการจำหน่ายเกลือในเขตต์จำหน่ายเกลือนี้ ให้เป็นไปตาม ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง การคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ เกลือ พ.ศ. 2481 (ฉบับที่ 5)


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) เล้ง สรีวมวงส์ ลงชื่อแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 3 หน้า 55 วันที่ 9 มกราคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update