กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 5) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการนำร่องไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เรือกลที่ต่อด้วยเหล็กทุกขนาดและเรือกลเดินทะเลที่ต่อด้วย ไม้ขนาดเกินกว่า ร้อยตันกรอส์ขึ้นไป ซึ่งเคลื่อนเดินอยู่ระหว่างเขตต์น้ำลึก ประมาณแปดเมตร นอกสันดอน ปากน้ำเจ้าพระยา กับที่ทอดจอดเรือในเขตต์ท่ากรุงเทพฯ จะเป็นการผ่านเขตต์ท่าเพื่อเข้าออกหรือไม่ก็ตาม เดินโดยต้องใช้ผู้นำร่องของรัฐบาล แต่ทั้งนี้ไม่บังคับตลอดถึงการเคลื่อน เรือภายในเขตต์ท่ากรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียมการนำร่องตามกฎนี้ ให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนำร่อง
ข้อ 2 บรรดาเรือที่ต้องใช้ผู้นำร่องตามข้อก่อน แม้ได้รับอนุญาต ให้ใช้ผู้นำร่องพิเศษอยู่แล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผู้นำร่อง ก็ให้เสียค่าธรรมเนียมนำร่องทุกประเภทเต็มอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนำร่อง
ข้อ 3 บรรดาเจ้าของเรือหรือผู้แทนและนายเรือที่ต้องใช้ผู้นำร่อง ตามกฎนี้ให้ทำการติดต่อและปฏิบัติตามระเบียบของกรมเจ้าท่าซึ่งบัญญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ และเกี่ยวกับการนำร่องทุกประการ
ข้อ 4 กฎนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่เรือของรัฐบาลไทย และเรือที่ต้องใช้ผู้นำร่องของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการนำร่องซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนกฎนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลงชื่อแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 7 หน้า 146 วันที่ 30 มกราคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update