กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 กำหนดอายุใบอนุญาตสำหรับการเล่น หมายเลข 1 ถึง 15 , 17 , 19 , 21 , 22 และ 24 ในบัญชี ข. นั้นจะต้องไม่เกินวันหนึ่ง และในวันหนึ่ง ๆ ที่ออกใบอนุญาตนั้นจักต้องอยู่ภายใต้กำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) การเล่นหมายเลข 1 , 2 , 3 และ 24 ระหว่างเวลา 7 นาฬิกา กับ 19 นาฬิกา
(2) การเล่นหมายเลข 3 ระหว่างเวลา 12 นาฬิกา กับ 24 นาฬิกา
(3) การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ระหว่างเวลา 7 นาฬิกา กับ 24 นาฬิกา
(4) การเล่นหมายเลข 17 และ 19 ระหว่างเวลา 13 นาฬิกา กับ 20 นาฬิกา
(5) การเล่นหมายเลข 21 และ 22 ระหว่างเวลา 18 นาฬิกา กับ 24 นาฬิกา ในวันธรรมดา และระหว่างเวลา 12 นาฬิกา กับ 24 นาฬิกา ในวันอาทิตย์
กำหนดอายุใบอนุญาตสำหรับการเล่นหมายเลข 16 , 18 และ 20 ในบัญชี ข. นั้น สำหรับการจำหน่ายสลากให้นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาตจนถึงเวลาออกสลาก ถ้ากำหนดการออกสลากไว้หลายคราวจนถึงเวลาออกสลากครั้งสุดท้าย และการออกสลากคราวเดียว หรือหลายคราวนั้น ถ้าทำในประเทศไทยจักต้องตกอยู่ในระหว่าง เวลา 7 นาฬิกา กับ 24 นาฬิกา ในวันที่กำหนดไว้
อายุใบอนุญาตสำหรับการเล่นหมายเลข 23 ในบัญชี ข. นั้น ให้มีกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันออกใบอนุญาต และให้เล่นได้ระหว่างเวลา 12 นาฬิกากับ 23 นาฬิกาทุกวัน
กำหนดอายุใบอนุญาตสำหรับการเล่นที่กล่าวไว้ใน มาตรา 8 ให้นับแต่วันที่ เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้จนถึงเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดให้ตามที่เห็นสมควร และการออกสลากคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้าจะพึงมีจักต้องตกอยู่ระหว่าง เวลา 7 นาฬิกา กับ 24 นาฬิกาแห่งวันที่กำหนดไว้"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในหมายเลข 23 ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"23. บิลเลียด โต๊ะหนึ่งเดือนละ 50 บาท ค่าใบอนุญาตเก็บเป็นรายเดือน"
ข้อ 3 ให้แก้คำว่า "ระหว่างเวลา 7 นาฬิกา ถึงเวลา 24 นาฬิกา" ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันประเภทบิลเลียด (พ.น. 28) ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 3) เป็น"ระหว่างเวลา 12 นาฬิกา กับ 23 นาฬิกา"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) น.อ. หลวงศุภชลาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 7 หน้า 149 วันที่ 30 มกราคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update