กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ออกตามความในมาตรา 2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 2 แห่ง กฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกกฎไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่งข้อบังคับสำหรับจัดการตามกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความใน มาตรา 2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2481 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 เวลาที่นำเรื่องราวร้องขอแปลงชาติตามแบบที่ 1 ใบยื่นนั้น ผู้ยื่นต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 11 แห่งข้อบังคับสำหรับจัดการตามกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญตามแบบที่ 3 หรือใบรับคำแสดงตาม แบบที่ 4 ชั้นเดิมนั้น ให้เรียกฉบับละ 20 บาท"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่งข้อบังคับสำหรับจัดการตรากฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญตามแบบที่ 3 หรือใบรับคำแสดงตาม แบบที่ 4 ชั้นสำเนา เพราะฉบับเดิมหาย จะต้องการใหม่อีกนั้น ให้เรียกฉบับละ 15 บาท"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) ศรีเสนา สมบัติศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 9 หน้า 164 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update