กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 19) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 82 แห่ง พระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 รัฐมนตรีว่าการกระทรงการอุตสาหกรรมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการอนุญาตให้ทำการขุดหาพลอยและหินดำในเขตต์ท้องที่อำเภอมโนไพร และอำเภอจอมกะสานต์ จังหวัดนครจัมปาศักดิ์ ให้ออกใบอนุญาตขุดหาพลอย และหินดำเป็นรายตัวบุคคลผู้ขอใบอนุญาต และให้เรียกค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฉบับละหนึ่งบาทต่อปี
ข้อ 2 ในการออกใบแทนใบอนุญาติดังกล่าวใน ข้อ 1 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ ยี่สิบห้าสตางค์


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) พล ร.ต. ผ. นาวาวิจิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 33 หน้า 407 วันที่ 19 มิถุนายน 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update