กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 9 หมายเลข 21 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"21 ไพ่ต่าง ๆ วง 1 วันละ 50 บาท เว้นแต่เล่นกันระว่างญาติมิตรในเคหะสถานอันมิใช่ร้านค้าและมิใช่เป็นการเล่นประจำวง 1 วันละ 25 บาท
ไพ่นกกระจอก วง 1 วันละ 80 บาท
ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ วง 1 วันละ 100 บาท"
ข้อ 2 ให้แก้ข้อความในแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ประเภทไพ่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ให้แก้คำว่า "จำนวนเงินสิบห้าบาท" ในแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทไพ่นกกระจอก (พ.น. 22) ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 3) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 เป็น "จำนวนเงินแปดสิบบาท"
(2) ให้แก้คำว่า "จำนวนสิบสองบาท" ในแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทไพ่ต่อแต้ม (พ.น. 23) ประเภทไพ่ผ่องไทย (พ.น. 24) ประเภทไพ่ผ่องจีน (พ.น. 25) และประเภทไพ่ซีเซ็ก (พ.น. 26) ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ ใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 3) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 เป็น "จำนวนเงินห้าสิบบาท" และ "จำนวนเงินยี่สิบห้าบาท" แล้วแต่กรณี
(3) ให้แก้คำว่า "จำนวนเงินยี่สิบบาท" ในแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทไพ่โป๊กเกอร์ (พ.น. 34) และประเภทไพ่เผ (พ.น. 35) ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 เป็น"จำนวนเงินหนึ่ร้อยบาท"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) ทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 64 หน้า 646 วันที่ 30 ตุลาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update