กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 6) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง ข้อที่ 1

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการนำร่องไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 5) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 67 หน้า 681 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update