กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติ กรมธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
การขออนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
ข้อ 1 ในกรณีที่จะตั้งบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนในราชอาณาจักร
(ก) ให้ผู้ขออนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แจ้งความจำนงเป็นหนังสือ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยสำเนาหนังสือบริคณสนธิ
(ข) เมื่อได้รับแจ้งความจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ดำเนินการต่อไป ได้และผู้รับอนุญาตได้ตั้งบริษัทขึ้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วให้นำหลักฐาน การจัดตั้งบริษัทนั้นยื่นต่อรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัท
(2) สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
(3) สำเนาขอบังคับของบริษัท
ข้อ 2 ในกรณีแห่งสาขาของธนาคารต่างประเทศ ผู้ขออนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาแสดงการจดทะเบียนของบริษัท
(2) สำเนาหนังสือบริคณสนธิของบริษัท
(3) สำเนาข้อบังคับของบริษัท
(4) หลักฐานแสดงว่าได้ตั้งบริษัทขึ้นตามกฎหมายของประเทศซึ่ง สำนักงานแห่งใหญ่ของธนาคารนั้นตั้งอยู่
(5) สำเนารายงานประจำปีซึ่งได้รับรองถูกต้องตามกฎหมายแสดงกิจการ เพียงวันสิ้นปีก่อนวันยืนคำขอ
รายการแสดงอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 3 ให้ธนาคารยื่นรายการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงบรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกเป็นของธนาคาร โดยการชำระหนี้ หรือได้มาเพื่อประกันต้นเงินซึ่งจ่ายให้กู้ยืมไปปีละครั้งภายในวันที่ 15 ของเดือนแรกแห่งปีใหม่ ตามแบบ ธ.พ. 1 ท้ายกฎนี้
รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของธนาคาร
ข้อ 4 ให้ทำรายการย่อแห่งหนี้สินและสินทรัพย์ที่มีอยู่ในวันสุดท้าย ที่ทำงานของทุกเดือน หรือในวันอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้ให้ความยินยอม ตามแบบ ธ.พ. 2 ท้ายกฎนี้
ตราบใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมิได้สั่งให้ประกาศรายการดังกล่าว แล้วในหนังสือพิมพ์ให้ธนาคารปิดประกาศรายการนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของธนาคาร
รายการสำหรับเดือนใด ให้ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดจากเดือนนั้น


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 72 หน้า 704 วันที่ 25 ธันวาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update