กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ออกตามความในมาตรา 2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 2 แห่ง กฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่งข้อบังคับสำหรับจัดการตามกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความใน มาตรา 2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 มกราคม 2489 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญตามแบบที่ 3 หรือใบรับคำแสดงตาม แบบที่ 4 ชั้นเดิมนั้น ให้เรียกฉบับละ 50 บาท"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่งข้อบังคับสำหรับจัดการตามกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความใน มาตรา 2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 มกราคม 2488 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญตามแบบที่ 3 หรือใบรับคำแสดงตาม แบบที่ 4 ชั้นสำเนา เพราะฉบับเดิมหาย จะต้องการใหม่อีกนั้น ให้เรียกฉบับละ 25 บาท"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 51 หน้า 422 วันที่ 23 กรกฎาคม 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update