กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 12) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2482 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติหรือการเล่นอื่นใดซึ่งได้มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ตามความใน มาตรา 4 หรือใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามความใน มาตรา 8
(1) ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เฉพาะภายในเขตต์อำเภอชั้นใน นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่ ผู้มีตำแหน่งตั้งแต่รองสารวัตร หรือเทียบเท่ารอง สารวัตรขึ้นไป
(2) ในจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี เฉพาะในเขตต์อำเภอชั้นนอกและจังหวัดอื่น ๆ กรมการอำเภอท้องที่"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) ช. เชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 64 ฉบับพิเศษ หน้า 6 วันที่ 28 กันยายน 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update