กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2481 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2479 และ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2481 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2479 และ พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2481 ลงวันที่ 20 เมษายน 2482 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญดังนี้
(ก) ชนิดที่หนึ่ง เป็นเงินแปดบาท
(ข) ชนิดที่สอง เป็นเงินสามสิบสองบาท ให้ผู้ร้องขอรับใบสำคัญประจำตัวเสียเงินค่าธรรมเนียมโดยปิดแสตมป์อากรราคาดวงละสี่ บาทที่ใบสำคัญประจำตัวในหน้าซึ่งกำหนดไว้สำหรับปิดรูปถ่าย ในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้และต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราฆ่าแสตมป์อากรและลงวัน เดือน ปีในเวลานั้น"
ข้อ 2 ให้ใช้กฎนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) ช. เชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 77 หน้า 646 วันที่ 3 ธันวาคม 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update