กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตประกอบการค้าข้าวในเขตต์ควบคุมการค้าข้าว ให้ทำคำขอยื่นต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี ณ ท้องที่ซึ่งทำการค้าข้าว
ถ้าผู้ขออนุญาตทำการค้าข้าวมีสถานที่ทำการค้าข้าวมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องทำคำขออนุญาตแยกออกแห่งละหนึ่งฉบับ
ข้อ 2 เมื่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตาม ข้อ 1 และพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวให้
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
(1) คำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ฉบับละ สองบาท
(2) คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในคำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ฉบับละ สองบาท
(3) คำขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ฉบับละ สองบาท
(4) คำขออนุญาตซื้อข้าวในกรณีอื่นนอกจากบริโภค ฉบับละ หนึ่งบาท
(5) คำขออนุญาตขนย้ายข้าวจากสถานที่เก็บ ฉบับละ หนึ่งบาท
(6) คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสภาพข้าว ฉบับละ หนึ่งบาท
(7) คำขออนุญาตซื้อข้าวตามราคาและปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด ฉบับละ ห้าบาท
(8) คำขออนุญาตอื่น ๆ นอกจากเพื่อบริโภค ฉบับละ หนึ่งบาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บใ นอัตราดังต่อไปนี้
(1) หนังสืออนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภททำการสีข้าว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงสีเองหรือเช่าโรงสีของผู้อื่นทำการ ฉบับละ ห้าสิบบาท
(2) หนังสืออนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภททำการซื้อขายโดยมียุ้งฉางของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่จุข้าวได้สำหรับข้าวเปลือกตั้งแต่ห้าเกวียนหลวงขึ้นไป สำหรับข้าวอื่น ๆ ตั้งแต่สองพันกิโลกรัมขึ้นไป หรือเป็นร้านขายส่ง ฉบับละ ยี่สิบบาท
(3) หนังสืออนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทอื่นนอกจากที่กล่าวใน (1) และ (2) แห่งข้อนี้ ฉบับละ สิบบาท
(4) ค่าธรรมเนียมต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้น
(5) หนังสืออนุญาตให้ซื้อข้าวในกรณีอื่นนอกจากเพื่อบริโภค
สำหรับข้าวเปลือก เกวียนหลวงละ สี่สิบสตางค์
สำหรับข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือก ร้อยกิโลกรัมละ สิบสตางค์
(6) หนังสืออนุญาตให้ขนย้ายข้าวจากสถานที่เก็บ
สำหรับข้าวเปลือก เกวียนหลวงละ ยี่สิบสตางค์
สำหรับข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือก ร้อยกิโลกรัมละ ห้าสตางค์
(7) หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสภาพข้าว ร้อยกิโลกรัมละ หนึ่งบาท แต่ในกรณีการสีข้าวเปลือกให้เรียกเก็บเกวียนหลวงละห้าสตางค์
(8) หนังสือสั่งให้ผู้มีข้าวอยู่ในครอบครองขายข้าว ตามราคาและปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด
สำหรับข้าวเปลือก เกวียนหลวงละ สี่สิบสตางค์
สำหรับข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือก ร้อยกิโลกรัมละ สิบสตางค์
เศษของหนึ่งเกวียนหลวง หรือหนึ่งร้อยกิโลกรัม ถ้าเกินครึ่งให้ถือเป็นหนึ่งเกวียนหลวง หรือหนึ่งร้อยกิโลกรัมแล้วแต่กรณี
(9) หนังสืออนุญาตอย่างอื่น ๆ นอกจากเพื่อบริโภค ฉบับละ สิบบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) วิลาส โอสถานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
:: ช. เชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 81 หน้า 654 วันที่ 17 ธันวาคม 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update