กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษขาวขนาดไม่เกิน 15 ซม. x 64 ซม. พับทบ จากข้างล้างขึ้นไปหาข้างบนสามทบเมื่อพับแล้วจะมีขนาดไม่เกิน 15 ซม. x 8 ซม.
ด้านนอกของบัตรพับแล้วมีแถบทึบสีน้ำเงินตรงกับช่องกาเครื่องหมาย ด้านในยาวไม่เกิน 16 ซม. และหน้าบัตรมีตราครุฑ และข้อความ "บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล"
ด้านในของบัตรตอนบน มีข้อความว่า "ให้กาเครื่องหมาย x ระหว่าง เส้นขั้นในช่องสำหรับกาเครื่องหมาย ตรงกับเครื่องหมายประจำตัวผู้สมัครที่จำนงเลือก
ควรกาเครื่องหมายไว้กลางช่อง โดยระวังไม่ให้ถูกเส้นเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
นอกจากนี้ อย่าขีดเขียนหรือทำเครื่องสังเกตอื่นใดไว้ เพราะจะทำให้บัตรเสีย
ต่อลงไปแบ่งเป็น 2 ช่อง ช่องที่หนึ่งมีข้อความว่า "เครื่องหมายประจำตัวผู้สมัคร" ช่องที่สองมีข้อความว่า "ช่องกาเครื่องหมาย"
ถัดนั้นลงไปแบ่งเป็นสามช่องช่องที่หนึ่งมีเลขเครื่องหมายเรียงตามลำดับลงไป ช่องที่สองมีจุดเครื่องหมายเรียงตามลำดับลงไปตรงกับจำนวนของเลข ช่องที่สาม ปล่อยว่างไว้สำหรับกาเครื่องหมาย มีเส้นขั้นระหว่างเครื่องหมายประจำตัวผู้สมัคร ตลอดด้านกว้างของบัตร โดยมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้สมัคร"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 ในการลงเครื่องหมาย ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาเครื่องหมายด้วยปากกา หรือดินสอลงในช่องกาเครื่องหมายให้ตรงกับเครื่องหมายประจำตัวของผู้สมัตรที่ตน จำนงเลือก"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 34 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 34 โรคติดต่อตาม มาตรา 21 (4) คือ
(1) โรคเรื้อน
(2) วัณโรคในระยะอันตราย"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ ท.1 ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท้าย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2496
:: (ลงชื่อ) พลตรี บ.เทพหัสดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 70 ตอนที่ 19 หน้า 445 วันที่ 17 มีนาคม 2496)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update