กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2482 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2482 และ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2482 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัญชีทุกเล่มต้องมีเลขหรืออักษรเรียงลำดับไว้ ที่หน้าบัญชีทุกหน้า และต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ไว้หน้าปก คือ
(1) ชื่อบัญชีนั้น
(2) เลขหรืออักษรลำดับเล่มบัญชีแต่ละชนิด (ถ้ามีเกินหนึ่งเล่ม) ซึ่งต้องมีเรียงกันตลอดไป หรือเป็นปี ๆ
(3) ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือร้านค้าของบุคคลซึ่งมีหน้าที่ทำบัญชีนั้น
ข้อ 2 บัญชีทุกเล่มต้องมีรายการข้อความดังต่อไปนี้
ก. บัญชีสินทรัยพ์ ให้มี วัน เดือน ปี และรายการข้อความแสดงจำนวน และราคาของแต่ละประเภท หรือชนิดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ หรือได้มาและจำหน่ายไป
ส่วนบัญชีสินค้าซึ่งอยู่ในครอบครอง ให้มีรายการแสดงจำนวนและราคา ของแต่ละประเภท หรือชนิดของสินค้าที่อยู่ในครอบครองเมื่อวันงบบัญชี
ข. บัญชีเงินสด (รวมทั้งเงินฝากธนาคาร) ให้มี วัน เดือน ปี รายการ แสดงการได้มาและจ่ายไปซึ่งเงินสด และจำนวนเงินแต่ละราย
ค. บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ ให้มีชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ วัน เดือน ปี และรายการที่ก่อให้เกิดหนี้ และระงับหนี้โดยชัดแจ้ง
ง. บัญชีรายวันซื้อและบัญชีรายวันขาย ให้มีรายการข้อความแสดงจำนวน และราคาของแต่ละประเภท หรือชนิดของสินค้าที่ซื้อหรือขายตลอดจนวันเดือนปีที่ ซื้อหรือขายสินค้านั้น
จ. บัญชีแยกประเภทรายได้และรายจ่าย ให้มีรายการข้อความแสดงจำนวนเงินแต่ละประเภทของรายได้ และรายจ่ายตลอดจนวันเดือนปีที่รายได้และรายได้นั้นเกิดขึ้น
ข้อ 3 การจดแจ้งรายการในบัญชี ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังนี้ คือ
ก. บัญชีเงินสด บัญชีรายวันซื้อ และบัญชีรายวันขาย ภายในสามวัน นับแต่วันที่รายการในบัญชีนั้น ๆ เกิดขึ้น
ข. บัญชีสินค้าซึ่งอยู่ในครอบครอง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันงบบัญชี
ค. บัญชีอย่างอื่น ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่รายการ ในบัญชีนั้น ๆ เกิดขึ้น


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2496
:: (ลงชื่อ) วรการบัญชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติ การบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 บัญญัติว่า ผู้มีหน้าที่ทำบัญชีจะต้องจัดให้บัญชีที่ต้องทำมีรายการข้อความ และทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉะนั้นจึงได้ออกกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนดรายการข้อความที่จะต้องมีปรากฎในบัญชี และระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จไว้
(ร.จ. เล่ม 70 ตอนที่ 19 หน้า 449 วันที่ 17 มีนาคม 2496)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update