กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ. 2483

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ. 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ. 2483 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 บัตรช่วยชาติแต่ละฉบับจะรับซื้อคืนเมื่อครบกำหนดเวลา 10 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันขาย ณ สถานที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย จะประกาศและในราคาหน่วยละ 6 บาท
บัตรช่วยชาติแต่ละฉบับต้องนำมายื่นให้รับซื้อคืนภายในเวลา 4 ปี นับแต่วันถึงกำหนดรับซื้อคืน"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2496
:: (ลงชื่อ) ภ. บริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยบัตรช่วยชาติ พ.ศ. 2483 ซึ่งรัฐบาลออกจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2484 ถึงกำหนดรับซื้อคืนในปี พ.ศ. 2494 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2494 ให้ผู้ถือบัตรช่วยชาติดังกล่าวนำมาขายคืนให้เสร็จไป ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันถึงกำหนดรับซื้อคืน คือ สำหรับรายแรกจะครบใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2496 และได้ออกประกาศเตือนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2495 แต่ปรากฎว่า จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2496 แล้ว ยังมีผู้ถือบัตรช่วยชาติอีกเป็นจำนวนมากยังมได้นำบัตรมายื่นขายคืน จึงเห็นสมควรผ่อนผันยึดกำหนดเวลาให้รับซื้อคืนบัตรช่วยชาติดังกล่าว ต่อไปอีก 2 ปี เช่นเดียวกับที่เคยผ่อนผันมาแล้วในกรณีพันธบัตรทองคำ
(ร.จ. เล่ม 70 ตอนที่ 28 หน้า 605 วันที่ 5 พฤษภาคม 2496)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update