กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การกู้เงินภายในประเทศตาม มาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ซึ่งเรียกว่า "เงินกู้ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2501" มีจำนวนไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
ข้อ 2 เงินกู้ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2501 นี้ จะชำระต้นเงินคืนภายในสิบห้าปี นับแต่วันที่พันธบัตรเงินกู้รายนี้ออกจำหน่าย
ข้อ 3 พันธบัตรเงินกู้ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2501 เป็นพันธบัตรชนิดจ่ายเงินแก่ ผู้ถือมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละแปดต่อปี ออกจำหน่ายตามราคาที่ตราไว้ และมีชนิดราคา ต่อไปนี้
(ก) ชนิดราคาฉบับละ 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ก. 1.......... เป็นต้นไป
(ข) ชนิดราคาฉบับละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ข. 1.......... เป็นต้นไป
(ค) ชนิดราคาฉบับละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ค. 1.......... เป็นต้นไป
(ง) ชนิดราคาฉบับละ 100 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ง. 1.......... เป็นต้นไป
ข้อ 4 พันธบัตรเงินกู้ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2501 ออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2501 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศหยุด และจำหน่าย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ 5 พันธบัตรเงินกู้ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2501 ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และมิให้ถือว่าพันธบัตรฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรนั้นแล้ว
ข้อ 6 เมื่อได้รับคำเสนอขอซื้อพันธบัตรพร้อมด้วยเงินเต็มตามราคาที่ขอซื้อแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใบสำคัญชั่วคราวแทนพันธบัตรให้ผู้ซื้อยึดถือไว้ก่อน เพื่อและเปลี่ยนกับพันธบัตรซึ่งจะจ่ายให้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ซื้อพันธบัตรก็ได้
ข้อ 7 การจ่ายดอกเบี้ย ให้จ่ายในวันที่ 15 มกราคม และวันที่ 15 กรกฎาคม ทุกปี ตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่
ดอกเบี้ยงวดที่หนึ่งของผู้ซื้อพันธบัตรแต่ละราย ให้คำนวณตั้งแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับชำระราคาพันธบัตรถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยตามวรรค 1
การจ่ายดอกเบี้ยในกรณีที่มีพันธบัตรให้จ่ายแลกเปลี่ยนกับบัตรดอกเบี้ย
ข้อ 8 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2509 เป็นต้นไปกระทรวงการคลัง จะชำระต้นเงินของพันธบัตรทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีชำระต้นเงินของพันธบัตรแต่บางส่วน ให้กระทำโดยวิธีจับสลาก
ข้อ 9 ให้การชำระต้นเงินของพันธบัตรฉบับใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับเวนคืนพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว
ข้อ 10 กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติเงินกู้ให้แก่ธนาคารคณะกรรมการจังหวัด หรือผู้ที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจำหน่ายพันธบัตร ในอัตรา 1 ใน 4 ส่วนของ 1 ใน 100 แห่งจำนวนเงินที่จำหน่ายพันธบัตรก็ได้
ข้อ 11 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ผู้ซื้อพันธบัตร หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะขอจดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่ตนซื้อ หรือมีกรรมสิทธิ์ไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ และถ้าประสงค์จะถอนการจดบัญชีนั้น หรือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้พันธบัตรนั้นเมื่อใดก็ให้ทำได้
การจดบัญชี การถอนการจดบัญชี และการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ให้ทำตามระเบียบและวิธีการซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 12 พันธบัตรซึ่งได้จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์ตาม ข้อ 11 เจ้าของกรรมสิทธิ์ ในพันธบัตรมีสิทธิขายพันธบัตรนั้นได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในราคาต้นเงินของพันธบัตรนั้นตามระเบียบและวิธีการ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับพันธบัตรซึ่งระยะเวลาถือพันธบัตรนับแต่วันที่ได้จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์ จนถึงวันขายยังไม่ถึง 10 ปี ให้เป็นไปตามอัตราส่วนลดต่อไปนี้
ระยะเวลาถือพันธบัตรนับแต่วันที่ ได้จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์จนถึงวันขายส่วนลดไม่ถึง 6 เดือน ร้อยละ 8 ต่อปี
6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี " 5 "
1. ปี " 2 ปี " 4.5 "
2. ปี " 3 ปี " 4 "
3. ปี " 4 ปี " 3.5 "
4. ปี " 5 ปี " 3 "
5. ปี " 6 ปี " 2.5 "
6. ปี " 7 ปี " 2 "
7. ปี " 8 ปี " 1.5 "
8. ปี " 9 ปี " 1 "
9. ปี " 10 ปี " 0.5 "
ข้อ 13 ในการประกอบธุรกิจทั้งปวงเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
ข้อ 14 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกพันธบัตรและจัดการเงินกู้ รายนี้แทนกระทรวงการคลัง
ข้อ 15 ให้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรเท่าที่จ่ายจริง
(ข) ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.5 ของ จำนวนเงินค่าพันธบัตรที่จำหน่ายได้ จำนวนเงินดอกเบี้ยที่จ่ายและจำนวนเงินที่ชำระต้นเงินของพันธบัตรในปีที่แล้วมา และร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินผ่านบัญชีซื้อขายพันธบัตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2501
:: (ลงชื่อ) ส.วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. เล่ม 75 ตอน 21 หน้า 82 วันที่ 11 มีนาคม 2501)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update