กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาต พ.น. 19 01 - 50 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาติ พ.น. 19 01 - 50 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ทางราชการมีนโยบายควบคุมแหล่งอบายมุขและการพนันบางชนิดซึ่งต้องอาศัยกลุ่มการเล่นควบคู่กับการเล่นการพนันแข่งม้า โดยเฉพาะมิให้มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ชนิดการเล่นควบหมายเลข หรือชื่ออันมีลักษณะยั่วยุให้เล่นการพนันมากยิ่งขึ้นสมควรมิให้มีการอนุญาตการเล่นโตแตไลเซเตอร์ชนิดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 127 หน้า 3 วันที่ 9 กันยายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update