กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 วรรคสองและ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบ อ.1 แบบ อ.2 แบบ อ.3 และแบบ อ.4 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และให้ใช้แบบ อ.1 แบบ อ.2 แบบ อ.3และแบบ อ.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากแบบคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรและแบบใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสากลเพื่อความคล่องตัว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 6 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 13 มกราคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update