กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
(ก) เครื่องบินขนาดหนัก (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) ฉบับละ 10,000 บาท
(ข) เครื่องบินขนาดเบา (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) และเฮลิคอปเตอร์ ฉบับละ 5,000 บาท
(ค) อากาศยานอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ฉบับละ 2,000 บาท
(2) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ สำหรับอากาศยานต้นแบบที่สร้างในราชอาณาจักร
(ก) เครื่องบินขนาดหนัก (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) ฉบับละ 10,000 บาท
(ข) เครื่องบินขนาดเบา (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) และเฮลิคอปเตอร์ ฉบับละ 5,000 บาท
(ค) อากาศยานอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ฉบับละ 3,000 บาท
(3) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ สำหรับอากาศยานที่สร้างในราชอาณาจักรตามต้นแบบ
(ก) เครื่องบินขนาดหนัก (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) ฉบับละ 5,000 บาท
(ข) เครื่องบินขนาดเบา (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) และเฮลิคอปเตอร์ ฉบับละ 3,000 บาท
(ค) อากาศยานอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ฉบับละ 2,000 บาท
(4) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ สำหรับอากาศยานที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) เครื่องบินขนาดหนัก (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) ฉบับละ 10,000 บาท
(ข) เครื่องบินขนาดเบา (น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินของอากาศยานเกิน 5,700 กิโลกรัม) และเฮลิคอปเตอร์ ฉบับละ 5,000 บาท
(ค) อากาศยานอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ฉบับละ 2,000 บาท
(5) ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่หรือการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ซึ่งออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย
(ก) นักบิน ฉบับละ 1,000 บาท
(ข) ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยานนอกจากนักบิน ฉบับละ 500 บาท
(ค) ผู้ประจำหน้าที่อื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ฉบับละ 300 บาท
(6) ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน ฉบับละ 10,000 บาท
(7) ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ฉบับละ 20,000 บาท
(8) ใบอนุญาตจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ฉบับละ 1,000 บาท
(9) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยาน ฉบับละ 5,000 บาท
(10) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการช่างอากาศ ฉบับละ 5,000 บาท
(11) ใบแทนใบสำคัญหรือใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท
ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราขั้นสูงสำหรับค่าธรรมเนียมตาม มาตรา 56 ดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
(ก) เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ครั้งละ 300 บาท
(ข) เพื่อเดินทางภายในประเทศ ครั้งละ 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน ครั้งละ 40,000 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน วันละ 10,000 บาท
ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบสำคัญ ใบอนุญาต หรือใบแทนใบสำคัญ หรือ ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
(1) ใบสำคัญตาม ข้อ 1 (1) (2) (3) (4) (6) หรือ (8) หรือใบแทน ใบสำคัญดังกล่าว ที่ออกให้แก่กรมการบินพาณิชย์หรือกรมทางหลวง
(2) ใบอนุญาตตาม ข้อ 1 (5) หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ที่ออกให้แก่ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรมการบินพาณิชย์หรือกรมทางหลวง
(3) ใบอนุญาตตาม ข้อ 1 (5) หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ที่ออกให้แก่พนักงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
(4) ใบอนุญาตตาม ข้อ 1 (7) หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวที่ออกให้แก่กรมการบินพาณิชย์
(5) ใบอนุญาตตาม ข้อ 1 (9) หรือ (10) หรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการแก่ธุรกิจการเดินอากาศของตนเอง
ข้อ 4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตาม ข้อ 2 (1) แก่ผู้โดยสารดังต่อไปนี้
(1) พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชชนนี พระราชโอรส หรือพระราชธิดา และผู้ติดตามในขบวนเสด็จ
(2) สมเด็จพระสังฆราช และผู้ติดตามในขบวนเสด็จ
(3) ประมุขแห่งรัฐต่าง ๆ และผู้ติดตาม
(4) ราชอาคันตุกะของพระมหากษัตริย์หรือพระราชินี และผู้ติดตาม
(5) อาคันตุกะของรัฐบาล และผู้ติดตาม
(6) เด็กอายุไม่เกินสองปี
(7) ผู้โดยสารซึ่งเดินทางในราชการของประเทศ หรือต่างประเทศโดยอากาศยาน ของรัฐไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ หรือโดยอากาศยานที่รัฐบาลไทย หรือรัฐบาลต่างประเทศเช่าเหมาทั้งเครื่อง
(8) ผู้โดยสารซึ่งมีองค์การหรือสถาบันการกุศลในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยกเว้นให้
(9) ผู้โดยสารผ่าน ซึ่งมิได้ออกไปนอกสนามบิน หรือซึ่งจำเป็นต้องออกไปพักผ่อนนอกสนามบิน เนื่องจากอากาศยานที่จะโดยสารไปออกเดินทางไม่ได้ตามกำหนด สำหรับกรณีหลังนี้จะต้องเป็นผู้พักอยู่ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่อากาศยานที่โดยสารมานั้นลงถึงสนามบิน
ข้อ 5 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตาม ข้อ 2 (1) (ข) แก่ผู้โดยสารซึ่งเดินทางโดยอากาศยานของกรมการบินพาณิชย์ กรมทางหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทการบินที่ดำเนินบริการเดินอากาศแบบไม่ประจำประเภทเดียวของไทย และผู้โดยสารซึ่งเดินทางโดยอากาศยานในเที่ยวบินที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้า
ข้อ 6 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและที่เก็บอากาศยาน ตาม ข้อ 2 (2) และ (3) แก่อากาศยาน ดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานทหารต่างประเทศ
(2) อากาศยานของคณะทูตต่างประเทศ
(3) อากาศยานซึ่งใช้ราชการพิเศษ กิจการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ กิจการสาธารณกุศล
(4) อากาศยานซึ่งใช้ราชการกรมการบินพาณิชย์และกรมทางหลวง
(5) อากาศยานซึ่งคณะกรรมการการบินพลเรือนเห็นชอบ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) ชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ เดินอากาศ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525 ได้บัญญัติยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2521 และ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525 ดังกล่าว ได้บัญญัติให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม มาตรา 6 อัตราชั้นสูงสำหรับค่าธรรมเนียมตาม มาตรา 56 และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 10 ฉบับพิเศษ หน้า 9 วันที่ 26 มกราคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update