กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 52 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และ มาตรา 56 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การวางหลักทรัพย์เพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งยื่นคำขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ข้อ 2 พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ใช้วางเป็นหลักทรัพย์นั้น ต้องเป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์ จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อันเกิดจากพันธบัตรนั้น กรมการขนส่งทางบกจะมอบให้แก่ผู้วางหลักทรัพย์
ข้อ 3 จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องวางต่อนายทะเบียนกลาง ให้กำหนดไว้ดังนี้
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันมีจำนวนหรือมูลค่าสามหมื่นบาทสำหรับรถคันที่หนึ่งและคันละห้าร้อยบาท สำหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่ไม่เกินสามแสนบาท
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน มีจำนวนหรือมูลค่าสามหมื่นบาทสำหรับรถคันที่หนึ่ง และคันละสองร้อยบาทสำหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่ไม่เกินสองแสนบาท
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลอื่น จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ให้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐาน การใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาท
(2) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาท
(3) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลแก่ผู้เสียหายหรือทายาทตามจำนวนเงิน ที่ผู้เสียหายหรือทายาทได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาท และค่าใช้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทอีกด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) วีระ มุสิกพงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 52 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และ มาตรา 56 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวง
(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการวางหลักทรัพย์ เพื่อประกันความเสียหายอันเกิด แก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่งของตน ตลอดจนจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว
(2) กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็น เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 10 ฉบับพิเศษ หน้า 17 วันที่ 26 มกราคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update