กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
1. ข้อ 5 และ ข้อ 6 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507
2. ข้อ 3 และ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507
ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้าม ฉบับละ 25 บาท
ใบอนุญาตนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม ฉบับละ 25 บาท
2. ใบรับรองแสดงการปลอดศัตรูพืช ฉบับละ 50 บาท
3. ค่าป่วยการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ราชการ ให้จ่ายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น.
(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่ำกว่าประจำแผนก หรือเทียบเท่าชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ให้คิดคนละ 30 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 10 บาท
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งตั้งแต่ประจำแผนกขึ้นไป หรือเทียบเท่าชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ให้คิดคนละ 60 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท
(ข) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น.
(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่ำกว่าประจำแผนก หรือเทียบเท่าชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ให้คิดคนละ 40 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งตั้งแต่ประจำแผนกขึ้นไป หรือเทียบเท่าชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทาง ให้คิดคนละ 80 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 40 บาท
ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 3 แก่พระมหากษัตริย์ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและสภากาชาดไทย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) และกฎกระทรวงไม่เหมาะสมกับภาวการณ์ ในปัจจุบันสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ และกำหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมไปถึงราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 12 ฉบับพิเศษ หน้า 13 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update