กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 (6) (7) และ (8) แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่กำหนดไว้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 เป็นเขตท่าเรือซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นำร่อง
ข้อ 2 เรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่เคลื่อนเดินหรือเข้าออกในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ต้องใช้ผู้นำร่องของรัฐบาลเว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้
(1) เรือของรัฐบาลไทย
(2) เรือของรัฐบาลต่างประเทศ
(3) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำต่ำกว่า 165 ฟุต (50.29 เมตร)
(4) เรือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้นำร่องพิเศษ เพื่อทำการนำร่องในเขตที่กำหนดใน ข้อ 1
เรือตาม (1) (2) และ (3) จะใช้ผู้นำร่องของรัฐบาลก็ได้ แต่ต้องเสียค่าจ้างนำร่องตามอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะลดหย่อนค่าจ้างนำร่อง ให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 3 ภายในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ให้มีผู้นำร่องที่จะอนุญาตให้ทำการนำร่องได้ไม่เกินหกคน และมีผู้ฝึกการนำร่องของรัฐบาลได้ไม่เกินสองคน ทั้งนี้ ไม่รวมผู้นำร่องพิเศษ
ข้อ 4 เมื่อใช้ผู้นำร่องในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ต้องเสียค่าจ้างนำร่องทั้งขาเข้าและขาออกแม้ว่าจะใช้ผู้นำร่องเพียงขาเดียว ตามขนาดของเรือและในอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 165 ฟุต คิดค่าจ้างนำร่อง 1,600 บาท ถ้าเกิน 165 ฟุต ส่วนที่เกิน ฟุตละ 10 บาท เศษของ 1 ฟุต ให้คิดเป็น 1 ฟุต
(2) เรือที่กินน้ำลึกเกิน 10 ฟุต (3.05 เมตร) คิดค่าจ้างนำร่องเพิ่มจาก (1) สำหรับส่วนที่เกินในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างนำร่องที่คิดไว้จาก (1) ต่อ 1 ฟุต เศษของ 1 ฟุต ให้คิดเป็น 1 ฟุต
ส่วนที่กินน้ำลึกของเรือให้ถือเอาส่วนของเรือที่กินน้ำลึกมากที่สุด ในขาเข้าขณะที่เรือเข้าจอดที่ท่าจอดเรือเรียบร้อยแล้ว และในขาออกขณะที่เรือเข้าจอดที่ท่าจอดเรือก่อนออกเดินทาง
(3) เรือที่เข้าหรือออกเพียงขาเดียว ให้เสียค่าจ้างนำร่องกึ่งอัตรา
ในกรณีที่นำเรือเข้าจากนอกเขตท่าหรือนำเรือออกไปนอกเขตท่า ให้คิดค่าจ้างนำร่องเพิ่มอีกไมล์ละ 300 บาท เศษของ 1 ไมล์ ให้คิดเป็น 1 ไมล์
ข้อ 5 การเคลื่อนที่จอดเรือภายในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบต้องเสียค่าจ้างนำร่องตามขนาดของเรือ โดยเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 165 ฟุต คิดค่าจ้างนำร่อง 500 บาท ถ้าเกิน 165 ฟุต ส่วนที่เกิน ฟุตละ 5 บาท เศษของ 1 ฟุต ให้คิดเป็น 1 ฟุต


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) พลเรือ เอกอมร ศิริกายะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันเขตท่าเรือ พาณิชย์สัตหีบมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อควบคุมการเดินเรือให้เป็นไปโดยปลอดภัย สมควรกำหนดให้เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเป็นเขตท่าซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นำร่อง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 59 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 15 เมษายน 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update