กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม มาตรา 5 ให้คณะกรรมการกองทุนยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดใน ข้อ 4 ต่อนายทะเบียน
ข้อ 2 เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตาม พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุน พร้อมทั้งยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเข้ากองทุนกับเอกสารหลักฐานตามที่ กำหนดใน ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนทั้งหมดในครั้งเดียว
ข้อ 3 เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดสรรหรือสำรองไว้และ หรือที่ลูกจ้างได้สะสมไว้แยกต่างหากจากเงินอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานซึ่งได้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตาม พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุน พร้อมทั้งยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง ดังกล่าวเข้ากองทุน กับเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดใน ข้อ 4 ต่อนายทะเบียน ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน ทั้งหมดในครั้งเดียวหรือจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนภายในสิบครั้งหรือสิบรอบระยะเวลาบัญชี โดยแต่ละครั้งหรือแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต้องจ่ายสมทบอย่างน้อยเท่ากับ จำนวนเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างทั้งหมดหารด้วยจำนวนปีก็ได้
ข้อ 4 คำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องมีรายการและเอกสารหลักฐาน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการและเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ
(2) จำนวนและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้าง และนายจ้างที่ตกลงกันจัดตั้งกองทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุนเริ่มแรก
(3) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
(4) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกองทุนกับผู้จัดการกองทุน
(5) ข้อบังคับของกองทุน
ข้อ 5 การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงาน เศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 100 หน้า 307 วันที่ 27 มิถุนายน 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update