กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-11

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 มาตรา 13 มาตรา 14 และ มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"เงินกองทุน" หมายความว่า เงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเงินที่นายจ้าง จ่ายสมทบเงินที่มีผู้อุทิศให้ และดอกผลนิตินัยของทรัพย์สินของกองทุน
"ธนาคาร" หมายความว่า ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
"บริษัทเงินทุน" หมายความว่า บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะสำหรับให้กู้ยืมเงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
"หน่วยลงทุน" หมายความว่า ส่วนของทรัพย์สินของโครงการจัดการ ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ที่แบ่งออกเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากัน
ข้อ 2 ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุน
ข้อ 3 การจัดการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เงินของกองทุนจะเก็บไว้เป็นเงินสด หรือฝากธนาคาร ในบัญชีที่มิใช่ประเภทฝากประจำก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินของกองทุน
(2) เงินของกองทุนหรือเงินของกองทุนส่วนที่เหลือจาก (1) ให้นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรของรัฐบาล พันธบัตรขององค์การของรัฐบาล ตั๋วเงินคลังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของ เงินของกองทุน
(3) เงินของกองทุนส่วนที่เหลือจาก (1) และ (2) อาจจัดการ ดังต่อไปนี้
(ก) ฝากประจำในธนาคาร หรือลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา ใช้เงินที่สลักหลังอาวัลหรือรับรองโดยธนาคาร ธนาคารละไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบ ของเงินของกองทุน
(ข) ลงทุนในตั๋วแลกเงินที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับรอง ไม่เกินร้อยละห้าของเงินของกองทุน
(ค) ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกบริษัทละ ไม่เกินร้อยละห้าของเงินของกองทุน และหรือในตั๋วสัญญาใช้เงินที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกไม่เกินร้อยละห้าของเงินของกองทุน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินของกองทุน
(ง) ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากหลักทรัพย์ตาม (2) และ (จ) หรือในหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน หรือในหุ้นของบริษัทจำกัดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาสั่ง รับหุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนให้ต้องนำหุ้นกู้นั้นไป จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทละไม่เกินร้อยละสอง ของเงินของกองทุน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินของกองทุน
(จ) ลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละห้าของเงินของกองทุน
(ฉ) ลงทุนในหุ้นกู้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ออก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ออกหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินของกองทุน
ข้อ 4 การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม ข้อ 3 (2) และ (3) ให้ถือราคาทุนรวมทั้งค่านายหน้าที่จ่ายไปเพื่อให้ได้หลักทรัพย์นั้นมา
ข้อ 5 การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน นอกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม ข้อ 3 (2) ให้กระทำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 6 ในกรณีที่ข้อบังคับของกองทุนมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดการทรัพย์สินของกองทุนนอกจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3 ดังต่อไปนี้ ผู้จัดการกองทุนจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกองทุน
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก จำนอง ปลดจำนองให้แก่ผู้จำนอง หรือโอนสิทธิจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
(2) ก่อตั้งหรือระงับทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่น
(3) จำหน่ายหรือทำข้อผูกพันที่จะให้จำหน่ายไปซึ่งสิทธิเรียกร้อง ที่มุ่งจะก่อตั้งหรือโอนไปซึ่งทรัพยสิทธิในที่ดิน หรือที่จะให้ที่ดินปลอดจากทรัพยสิทธิดังกล่าว
(4) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี หรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
(5) ขายหรือแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพย์ ที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
ข้อ 7 เมื่อปรากฏว่าการจัดการกองทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราส่วนที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3 ในขณะใด ให้ผู้จัดการกองทุนจัดการแก้ไขให้เป็นไป ตามอัตราส่วนดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนั้น
ข้อ 8 ให้กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนปีละไม่เกินร้อยละสิบของผลประโยชน์ ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนตาม ข้อ 3
(2) ค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินตาม ข้อ 6 ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน
ข้อ 9 ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุน และรายงานแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนตามแบบ กช.1 และ กช.1.1 ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย ต่อนายทะเบียนเป็นประจำทุกปี ภายในวันที่ 20 มกราคม ของปีถัดจากปีที่จะต้องรายงาน
ข้อ 10 ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุน และรายงานแสดงรายละเอียดประกอบรายงานแสดงการจัดการกองทุนตามแบบ กช.2 และ กช.2.1 ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายต่อ นายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่จะต้องรายงาน
ข้อ 11 การยื่นรายงานตาม ข้อ 9 หรือ ข้อ 10 ให้ยื่น ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 13 มาตรา 14 และ มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องดำเนินการโดยบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่นายจ้าง และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง และการรายงานฐานะการเงินของกองทุนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 100 หน้า 310 วันที่ 27 มิถุนายน 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update