กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวนายทะเบียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้เป็นไปตามแบบที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้ง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) ประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามแบบที่กำหนดใน กฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 100 หน้า 317 วันที่ 27 มิถุนายน 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update