กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
ข้อ 2 ให้เจ้าท่าเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาติที่ต้องออกเป็นหนังสือ ตามอัตราดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลออกจากเขตท่าเรือใด ในน่านน้ำไทยไปยังเมืองท่าต่างประเทศ ฉบับละ 100 บาท
(2) ใบอนุญาตให้เรือที่มาจากต่างประเทศเข้าจอดหรือเทียบนอกที่จอด หรือท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับละ 100 บาท
(3) ใบอนุญาตให้วางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกเรือ ฉบับละ 100 บาท
(4) ใบอนุญาตให้ทอดสมอเป็นประจำในน่านน้ำ ลำแม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอ จอดเรือตำบลใด ๆ ฉบับละ 100 บาท
(5) ใบอนุญาตให้สร้างท่าเทียบเรือ ฉบับละ 100 บาท
(6) ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำและใต้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หรือทะเล ภายในน่านน้ำไทย ฉบับละ 100 บาท
(7) ใบอนุญาตให้ทิ้งหิน กรวด อับเฉา โคลนดิน หรือของใด ๆ ในร่องน้ำ ใกล้เคียงร่องน้ำ ที่สันดอนปากแม่น้ำ แม่น้ำ เขตท่าเรือ หรือทำเล ทอดสมอจอดเรือ ฉบับละ 100 บาท
(8) ใบอนุญาตให้ขุดดินในลำน้ำ ในเขตท่าเรือ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือ ฉบับละ 100 บาท
(9) ใบอนุญาตให้ขุดลอก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงร่องน้ำทางเดินเรือ ฉบับละ 100 บาท
(10) ใบอนุญาตให้ขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ ฉบับละ 100 บาท
(11) ใบอนุญาตให้เรือเดินประจำทาง ฉบับละ 100 บาท
(12) ใบอนุญาตให้ถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ออกจากเรือ ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ฉบับละ 100 บาท
(13) ใบอนุญาตกำหนดที่จอดเรือบรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับละ 100 บาท
(14) ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเรือบรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับละ 100 บาท
(15) ใบอนุญาตให้ขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียมออกจากเรือ ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก ฉบับละ 100 บาท

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือและอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับใบอนุญาตดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ยังไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสมควรนำอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตที่ต้องออกเป็นหนังสือตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2515) ฯ มาบัญญัติรวมไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมายจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 60 หน้า 1 วันที่ 1 เมษายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update