กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 143 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 และ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือในปี พ.ศ. 2533 สำหรับเรือ ดังต่อไปนี้
(1) เรือประมงที่อับปางเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 แต่ได้กู้และซ่อมแซมจนใช้การได้
(2) เรือประมงที่ต่อขึ้นใหม่แทนลำเดิมที่ อับปางลงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ทั้งนี้ เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องนำหลักฐานการประสบภัย ที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากได้เกิดวาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อเดินพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เป็นเหตุให้เรือประมงประสบภัยพายุอับปางและเสียหายเป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงผู้ประสบเคราะห์กรรมจากวาตภัยดังกล่าว สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือในปี พ.ศ. 2533 แก่เรือประมง ที่ประสบภัยดังกล่าว จึงจำเป็นต้อออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 108 หน้า 413 วันที่ 20 มิถุนายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update