กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2534) พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (4) แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของ ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 แผ่นป้ายทะเบียนรถที่นายทะเบียนออกให้ซึ่งมีหมายเลขตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่นเว้นแต่ สำหรับรถจักรยานยนตร์หรือรถพ่วงให้ติดที่ท้ายรถ หนึ่งแผ่นและต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบังหรือปิดทับส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิธีแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่ มาตรา 5 (4) แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 บัญญัติให้วิธีแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 66 หน้า 117 วันที่ 11 เมษายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update