กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 96 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีความรู้และความสามารถ ดังนี้
(1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และได้ผ่านการทดสอบความรู้ และความสามารถในการขับรถจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ ขนส่งทางบกรับรอง
(2) ได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านประสาทมือ ปฏิกิริยา สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่งทางบกหรือ โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ผู้ที่ ได้ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถในการขับรถ และได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ของร่างกายทั้งจากกรมการขนส่งทางบกหรือจากโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบก รับรองเป็นผู้มีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กได้เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 27 หน้า 1 วันที่ 25 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update