กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 93 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ฉ) ใน (1) ของ ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ฉ) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถตาม กฎกระทรวง ออกตามความใน มาตรา 96 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ถ้ามี"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้ผู้ที่ได้ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถในการขับรถและได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทั้งจากกรมการขนส่งทางบกหรือจากโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองเป็นผู้มีคุณสมบัติขอรับอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กได้ สมควรกำหนดให้ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถตาม กฎกระทรวง ออกตามความใน มาตรา 96 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบก รับรองเป็นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 27 หน้า 3 วันที่ 25 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update