กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 97 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) จัดให้มีเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพร่างกายไว้ประจำที่โรงเรียนสอนขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถได้ จึงสมควรที่จะกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมให้โรงเรียนสอนขับรถผู้ประสงค์จะขอให้กรมการขนส่งทางบกรับรอง ต้องจัดให้มีเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพร่างกายไว้ประจำที่โรงเรียนสอนขับรถ เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 27 หน้า 5 วันที่ 25 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update