กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ เดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 ประกอบกับ มาตรา 29ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการบินพาณิชย์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขออนุญาตตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ผู้ขออนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่ง
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
(3) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(ข) เป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(ค) เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม มูลนิธิ วัด หรือสหกรณ์ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลและผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น มีคุณสมบัติตาม (ก)
ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล เมื่อ
(1) อากาศยานได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอากาศยานแล้ว เห็นว่าสมควรให้ใช้เป็นอากาศยานส่วนบุคคลได้
(3) จัดให้มีการประกันภัยอากาศยาน สำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ตามเงื่อนไขและวงเงินประกันภัยที่ ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย์ และ
(4) ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล
ความใน (3) และ (4) มิให้ใช้บังคับแก่อากาศยานของส่วนราชการ
ข้อ 4 ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 5 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะใช้อากาศยานส่วนบุคคลต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อ 6 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับในอนุญาตแก้ไขการกระทำนั้นภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้รับในอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ 7 ให้รัฐมนตรีสั่งเป็นหนังสือให้เพิกถอนใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตาม ข้อ 2
(2) ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยานเป็นอันใช้ไม่ได้ตาม มาตรา 32 (4) (5) หรือ (6)
ข้อ 8 รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาตโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอากาศยาน ตามใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล
(2) ผู้รับใบอนุญาตได้รับคำสั่งให้แก้ไขการกระทำตาม ข้อ 6 เกินสามครั้ง
(3) ผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตเกินสองครั้ง
(4) ผู้รับใบอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
ข้อ 9 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อได้ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาตต้องทำการบิน หรือควบคุมดูแลให้นักบินทำการบินให้เป็นไปตามกฎการบิน ว่าด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องวัดและอุปกรณ์จำนวนอย่างน้อยตาม ที่กรมการบินพาณิชย์กำหนดไว้ในอากาศยาน และผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจตราดูแลปรนนิบัติบำรุงเครื่องวัดและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ
(3) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในคำขอ อนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลเป็นผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการบินพาณิชย์ก่อน
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้นักบิน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน คนโดยสารและสิ่งของผ่านเข้าออกช่องทางตามที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลสนามบินได้จัดไว้
(5) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของกรมการบินพาณิชย์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
(6) ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ได้รับอนุญาต หรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งมีบริการควบคุมจราจรทาง อากาศ บริการสื่อสารการบิน และมีเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพาณิชย์หรือของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบินอยู่เป็นที่ขึ้นลง และจอดพักของอากาศยาน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะใช้สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด
(7) ในการทำการบินทุกครั้ง ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาติจากกรมการบินพาณิชย์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด
ในการยื่นคำขอรับอนุญาตทำการบินดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางบิน วัน เวลา วัตถุประสงค์หรือภารกิจในการบิน รายชื่อนักบิน ผู้โดยสาร ชื่อ ประเภท สิ่งของที่นำไปกับอากาศยานให้ชัดเจนด้วย
ในการอนุญาตให้ทำการบินตามวรรคหนึ่ง กรมการบินพาณิชย์จะอนุญาตให้ทำ การบินสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้
(8) ผู้รับใบอนุญาตต้องนำใบกำกับการขึ้นลงของอากาศยาน ตามแบบที่กรมการบินพาณิชย์กำหนดไปกับอากาศยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการบินทุกครั้ง และให้ผู้รับใบอนุญาตส่งต่อกรมการบินพาณิชย์เพื่อการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนตามระยะเวลาที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด
(9) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาต ให้ทำการบินออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติและควบคุมดูแลให้นักบินปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับภายในของ ประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(10) ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังให้กรมธรรม์ประกันภัยอากาศยาน สำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม มีผลคุ้มครองตลอดอายุใบอนุญาตนี้ และห้ามมิให้นำอากาศยานทำการบินในระหว่างเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นอายุ
ในกรณีที่อากาศยานเกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่บุคคลที่สาม ผู้รับใบอนุญาตต้องรีบบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นโดยจ่ายเงินชดใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพแก่ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายแต่ละรายภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้งจากผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี
เงินชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลนั้น ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายให้ผู้เสียหาย หรือทายาทของผู้เสียหายตามที่ได้จ่ายไปจริง สำหรับค่าปลงศพนั้น ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายให้ตามอัตราที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหาย หรือทายาทของผู้เสียหายที่จะเรียกร้องในส่วนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งผู้นั้นมีสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายด้วย
(11) ในกรณีที่เป็นความต้องการของรัฐบาลเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรไทย ผู้รับใบอนุญาตต้องทำการบินเพื่อราชการก่อน
ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยอมให้ใช้อากาศยาน เครื่องอุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอย่างอื่นที่ใช้ในกิจการบิน ซึ่งเป็นของผู้รับใบอนุญาต หรือที่ผู้รับใบอนุญาตครอบครอบอยู่ได้ตามความจำเป็น
ในกรณีการใช้ทรัพย์สินตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามสมควร ถ้าไม่อาจตกลงกันในเรื่องค่าตอบแทนได้ ให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ
(12) ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่จำนำ ให้เช่า ให้ยืมอากาศยานตามใบอนุญาตนี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี
(13) ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ ของผู้รับใบอนุญาตและเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ไปยังกรมการบินพาณิชย์ เพื่อการตรวจสอบทั้งนี้ ตามที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด
(14) ผู้รับใบอนุญาตต้องยินยอม ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของกรมการบินพาณิชย์ตรวจสอบการปฏิบัติการบิน อากาศยาน คนโดยสารและสิ่งของ และจะต้องชี้แจงแสดงเหตุผลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้อากาศยาน คนโดยสาร และสิ่งของ แก่เจ้าหน้าที่ด้วย
ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้นักบิน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและผู้โดยสารปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 10 แบบใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลให้เป็นไปตามแบบท้าย กฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 อนุญาตให้เอกชนมีและใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้ และเนื่องจาก มาตรา 29ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขออนุญาต อายุใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลให้กำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 27 หน้า 7 วันที่ 25 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update