กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (1ทวิ) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
"(1ทวิ) ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล ฉบับละ 5,000 บาท"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ใบสำคัญตาม ข้อ 2 (1) (2) (3) (4) และใบอนุญาตตาม ข้อ 2 (1ทวิ) (6) (7) (8) หรือใบแทนสำคัญหรือใบอนุญาตดังกล่าวที่ออกให้แก่ส่วนราชการ"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 เปิดโอกาสให้เอกชนมีและใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้ และเนื่องจาก มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออก กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค้าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 27 หน้า 13 วันที่ 25 มีนาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update