กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 123 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคห้าและวรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎ กระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปอีกมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2535 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2535
:: พลตำรวจเอก เภา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง ตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดใช้บังคับผังเมืองรวมตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงไปและสำนักผังเมืองหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่อาจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมของท้องที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวซึ่งจะหมดอายุการใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2535 ได้สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีกหนึ่งปีและโดยที่ มาตรา 26 วรรคห้าและวรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่ม 109 ตอนที่ 88 หน้า 9 วันที่ 17 สิงหาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update