กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเรื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้ง การตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัว หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ข้อ 2 ให้ยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 1 แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาติ ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ ตามวรรคหนึ่งหากประสงค์จะดำเนินการตาม ข้อ 1 อาจขอให้นายทะเบียนดำเนินการได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการ แจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 93 หน้าที่ 18 วันที่ 11 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update