กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน ตาม มาตรา 6 ฉบับละ 5 บาท
(2) การขอคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติตาม มาตรา 14 (1) ฉบับละ 10 บาท
(3) การแจ้งย้ายตาม มาตรา 30 วรรคสอง ฉบับละ 5 บาท
(4) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านตาม มาตรา 39 วรรคสอง ฉบับละ 5 บาท
ข้อ 2 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งขอให้นายทะเบียนคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้านตาม มาตรา 6 เพื่อการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อใช้เกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป
(2) เพื่อใช้เกี่ยวกับการเข้ารับราชการทหาร
(3) เพื่อใช้เกี่ยวกับการขอรับการสงเคราะห์จากทางราชการ
(4) เพื่อใช้เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการประกอบอาชีพกสิกรรม
(5) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่มที่ 109 ตอนที่ 93 หน้าที่ 20 วันที่ 11 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update