กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวนายทะเบียนให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 2.5 x 2.7 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบปกติไม่สวมหมวก


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนด แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และโดยที่ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัติให้นายทะเบียนต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่มที่ 109 ตอนที่ 93 หน้าที่ 22 วันที่ 11 กันยายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update